Aranykalászos gazda

jelentkezés: 06 70 673 7375

Képzési díj: 110 000 Ft

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltétele:

– Iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy Dobbantó program elvégzése
– Egészségügyi alkalmasság: Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges

Tervezett képzési idő

A képzés óraszáma: 480 (előzetes tudásméréssel csökkenthető 50 órára)

Megvalósítás során alkalmazott munkaformák:

online videó óra, e-learning, digitális platformon való tananyagfeldolgozás, irányított tanulás, oktató videók feldolgozása.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: TANÚSÍTVÁNY

2013. évi LXXVII. törvény 13/B. § és 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22. § (1) alapján

A részszakma megnevezése: Aranykalászos gazda

A szakma megnevezése: Gazda
A szakma azonosító száma: 4 0811 17 04
Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet

A részszakma besorolása az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerinti szint: 3
A részszakma besorolása a Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint szint: 3
A részszakma besorolása a Digitális Kompetencia Keretrendszer szerinti szint: –
A részszakma legjellemzőbb FEOR száma és megnevezése:
6130 – Vegyesprofilú gazdálkodó
6130 – Önálló gazda
6130 – Őstermelő
6111 – Szántóföldinövény-termesztő
6130 – Aranykalászos gazda

A részszakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása:

Az aranykalászos gazda általános mezőgazdasági szakismeretekkel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez elengedhetetlen elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, a vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel rendelkező szakember. A mezőgazdasági termelési feladatokat gazdaságosan, szakszerűen, környezetkímélő módon végzi, ismeri az állattartás, a szántóföldi növénytermesztés és a kertgazdálkodás alapjait. Képes a talajelőkészítést, vetést, növényápolást, a talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátni, az élelmezési és a takarmányozási célra termesztett növényeket betakarítani, tárolni, tartósítani, állatjólléti és -higiéniai, tartástechnológiai feladatokat végrehajtani, állatot szaporítani, takarmányozni, zöldségtermesztési, gyümölcs- és szőlőtermesztési feladatokat ellátni, mezőgazdasági munkagépeket, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni, környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betartani és betartatni, kereskedelmi, vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végezni, önálló agrárgazdasági vállalkozást működtetni.
Az aranykalászos gazda tevékenységi körének ellátásához szükséges a mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély.

A képzés célja:
A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el az Aranykalászos gazda részszakma megszerzéséhez, kapcsolódó munkakör betöltéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat.

A képzés célcsoportja:
A képzési program célcsoportját jelenti minden olyan személy, aki a belépési feltételeknek megfelel és a szakmai programmal elérhető ismeretek, készségek és kompetenciák megszerzését tűzte ki célként maga elé.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
• Alkalmazza a munka, tűz- és környezetvédelem szabályait.
• Elvégzi az istállómunkákat, fenntartja az istállórendet.
• Felismeri a gazdasági állatok ivarzását. Közreműködik a pároztatásban, a termékenyítésben.
• Segítséget nyújt az ellésnél, gondozza az újszülött állatot.
• Terméket értékesít, bizonylatot állít ki (számla, nyugta).
• Terményt szállít, szállítólevelet, átvételi dokumentációt tölt ki, kézzel és internetes rendszer használatával.
• Fertőtlenítő oldatot készít, utasítás szerint használja.
• Takarmányt előkészít, elvégzi az állatok napi takarmányozását, megvizsgálja az etető- és itató, berendezéseket.
• Elvégzi az adott állat speciális napi ápolási feladatait.
• Kipróbálja a világítást, a fűtőberendezést, megméri az istálló hőmérsékletét.
• Gépi fejést végez a higiéniai előírások szerint, tisztít. karbantart.
• Előkészíti a fiaztató kutricát, a szükséges eszközöket.
• Elvégzi a talajmunkákat, kezeli a gépeket, előkészíti a magágyat.
• Gondoskodik a vetőmagvak tárolásáról, előkészíti vetésre.
• Elvégzi a talajelőkészítést, a vetést, a növények ápolását, gondozását.
• Betakarítja a terményt, tárolóhelyre szállítja, méri a nedvességtartalmát, tisztaságát.
• Védekezik a gyomnövények kártétele ellen.
• Működteti az öntöző-berendezéseket.
• Elvégzi a lucerna, a gyep telepítési, gondozási, betakarítási munkáit.
• Végzi a palántanevelést, vet, tűzdel, öntöz, gondozza a növényeket.
• Gondozza a zöldségnövényeket, begyűjt, tisztít, csomagol, értékesít.
• Végzi a gyümölcsös aktuális munkálatait, betakarítja a terményt, értékesít.
• Mezőgazdasági munkát végez, kezeli az elektromos kerti munkagépeket.
• Elvégzi indulás előtt a mezőgazdasági erő- és munkagépek napi karbantartását.

 

Felnőttképzési tevékenységre vonatkozó tájékoztató (letöltés)